Resthot Finland

Reskisteriseloste

Tämä on VP-Service Oy:n / Resthot Finlandin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu vastaamaan tietosuoja-asetuksia 7.4.2023. Henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

VP-Service Oy / Reshot Finland (Y-tunnus: 0919073-6)
Osoite: Ahertajantie 6, 01800 Klaukkala

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Lauri Pekkola
Puhelin +358 50 337 2949
lauri.pekkola@resthot.fi

REKISTERIN NIMI

VP-Service Oy:n asiakasrekisteri.

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste käsittelylle on rekisteripitäjän (VP-Service Oy / Resthot Finland) oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden yhteydenpito, tarjouspyynnöt ja tuotteiden markkinointi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

– Yrityksen / organisaation nimi

– Y-tunnus

– Yhteyshenkilön tiedot sisältäen nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite

– Yrityksen / organisaation sijainti kohdentamisen vuoksi oikealla alueelliselle edustajalle

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. tarjouspyynnöistä, yhteydenottolomakkeilta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, asiakastapaamisista sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan vapaaehtoisesti.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRTO EU- SEKÄ ETA-MAIDEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Ilman sopimusta näin ei toimita.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmän avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä muita turvallisuuden kannalta kriittisiä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA SEKÄ KÄSITTELYÄ

Jokaisella rekisterissä olevalla yrityksellä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut, kuin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsäätöisesti kuukauden kuluessa).

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää VP-Service Oy:n sisäisen henkilöstön käyttäjäoikeuksia.

Translate »

Pro Kitchen Systems